Rüya Tabirleri

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada dağ görmek ne anlama gelir?

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir.

Dağ yayılıp açıldığı değirmileştiği zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır.

Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ inançsız ve azgın bir amirdir. Çünkü o dağ Allah Teala’yı tesbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.

Dağın üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi katı ve menfaatli bir amir tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su, gördüğü nebatat miktarınca mala sahip ve isteğine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler.

Dağ üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allah (c.c.)a hamd ettiğini gören kimse adil bir devlet başkanı olur. Dağ üzerinde azgınlık, isyan ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur. Dağın üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir. Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise işinden alınır. Tüccarsa zarar eder.

Nebatatı olmayan bir dağa çıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek iş görür, bunda da kendisine kaygı ve endişe gelir. Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır. Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur. Yokuşu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur.

Dağın etrafında olan büyük taşlarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolayı bir kimse dağın etrafında taşlar görse başkanlığa işarettir. Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir. Dağdan düşerek ayağının kırıldığını gören kimse başkanın nazarında düşer ve malına zarar gelir.

Dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanıdır. Bir dağın sallandığını, fakat yine durduğunu görmek, o yerin devlet başkanına bir musibet ve şiddet isabet edeceğine işarettir.

Çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde yukarı çıkması ve aşağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder. Ömrü ise kırk senedir.

Dağa çıkıp üzerinde oturan kimsenin çirkin bir çocuğu olur.

Dağa çıkmak yükseklik, aşağı inmek zillettir. Yukarı çıkmak valiliğe işaret ettiğinde, aşağı inmek de görevden alınmaya işarettir.

Dağa yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanına dağın gölgesinde oturduğunu gören, bir devlet başkanının himayesine sığınarak rahatça yaşar.

Dağı yüklenip ondan ağırlık ve güçlük hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın veya tüccarın işlerini üzerine alır, fakat bundan zahmet çeker, dağ kendisine hafif gelirse o işleri de güçlük çekmeden idare eder.

Gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmek, o şehre bir valinin geleceğine işarettir. Bir şehirden bir dağın göğe doğru çıktığını görmek, o şehrin valisinin alınmasına işarettir.

Dağın tepesinden bir şey ittiğini gören kimse, birisinin hakkında bir söz söyler. Eğer dağın tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya güzel bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dağın tepesinden attığı şeyin kıymeti miktarınca kuvvetli olur.

Çıkmayı arzu ettiği bir dağın tepesine çıktığını gören kimse, dağın üzerine çıkıp orada oturuncaya değin gördüğü şeylerin kolaylık ve zorluğu nisbetinde arzu ve isteklerine kavuşur.

Bir tepeden yahut bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğini gören kimsenin arzu ettiği şeyi meydana gelmez. Dağı uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir. Bazıları da, dağ, söz vermekle tabir edilir, demişlerdir.

İbn-i Şirin (RA.) demiştir ki; bir kimse kendisini bir dağ üzerinde görse, anne babasına asi olur ve eceli yaklaşmıştır. Dağ üzerinde oturması onun ölümüdür. Dağ eteğinde olması hayat ve yaşayışının müddetidir. Bir kimse dağa çıktığını görse devlet ve yüksekliğe işarettir dediler. Dağların canlandığını sonradan eski hallerine döndüklerini görmek, o şehir halkına gelecek şiddetli bir korkudur. Ancak Cenab-ı Hak o korkuyu sonradan onlardan kaldırır.

Dağ üzerinde ağaç gören kimse makama, yüksekliğe, halk arasında güzel isimle anılmaya ve şöhrete işarettir. Bir kimse birtakım liderlerin bir dağın kule veya tepesinde toplandıklarını görse, o şehir halkının veya bir mahallenin başkanının ölmesine işaret eder, yahut Allah (c.c.)tan istenmeyen bir şeyi talep ettiklerinden dolayı mezkur muhtarlar gam ve kedere düşerler.

Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ıstırap ve işsizliğe de işarettir.

Bir mağaraya girdiğini gören, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ancak Allah (c.c.)a tevekkül eder. Bazen, dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir. Dağda bulunan su, ağaç ve meyve ile dağın yüksekliği ve faydasızlığı insanın hayır ve şerrine işarettir.

Dağ, vaade işarettir. Rüyada dağ ve dağın yürümesi şiddet ve korkuya bazen de yolcu için denizde boğulmaya işarettir.

Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına işarettir.

Bir dağa gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir. Ya da geçimini temin edebileceği bir mesleği öğrenir veya bir rütbeye işarettir. Yahut faydalı bir yolculuk yapar, yahut devlet başkanının hizmetine girer, veya neticesi hayır olan bir şeyle vaad olunur.

Dağa düzgün bir yoldan geldiğini gören, maksat ve arzusuna meşru yoldan vasıl olur.

Tabirde, kendisine gelinen dağı da muteber tutmak lazımdır. Şöyle ki: Kendisine gelinen dağ, Arafat, Kaf, Cudi, Lübnan, Uhud, Kasyan, Tur, Mukattem v.s. gibi şerefli dağlar olursa, o kimse alimler ve sulahadan bulunan kimselerin hizmetinde bulunur. Bazen de o kimse bu dağların bulundukları yerlere yolculuk yapar ve maksadına kavuşur.

Dağın yerle bir olduğunu gören kimse ölür. Bazen de rüyayı gören ibadet ve taata işarettir. Dağlar, melikler, amirlerde, salihlere ve alimlere işarettir. Bazen de dağ, din ve dünya sahibine işarettir. Bir dağda kuyu kazdığını yahut taşları bir dağdan diğer bir dağa naklettiğini gören kimse, kalbi katı birisiyle tartışır ve bunda güçlük çeker.

Bir kimse rüyada göğsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik
yapar.

Dağ çocuk doğurmaya ve kişiye üzüntü ve acı verecek söze de işarettir.

Dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, bir savaşın çıkmasıyla bir devletin diğer bir devletin üzerine yürümesi yahut umum insanların yok olmasına sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasıyla, alimler arasında ihtilaf ve ıstırabın çıkmasına işarettir. Bazen de o yerde adalet meydana gelir.

Bir kimse gemiden dağa indiğini görse, Nuh Aleyhisselamın oğlunun hikayesine binaen o kimsenin yok olması yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerini yerine getirmede yalnız kalmasına işarettir. Bazen dağdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanına düştüğünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer. Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidatlerden temizlenmeye işarettir.

Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete işarettir. Çünkü, Allah (c.c.) tarafından korkutmak ve günahkarları tehdit için Tur dağı Beni İsrail’in başına gölge gibi kaldırılmıştı.

Dağın yürümesi, bazı kere de veba hastalığına işarettir.

Dağı devirdiğini gören kimse dağın büyüklüğü nisbetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demiştir.

Dağa çıkmayı murat ettiğini gören kimse, kalbi katı ve düşüncesiz birisine yaltaklık etmeyi arzu eder.

Dağın yere battığını görmek, o yerin devlet başkanı veya büyüklerinden birinin ölmesine işarettir.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Çıplaklık Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle