Rüya Tabirleri

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.) Görmek Ne Anlama Gelir?

Değerli medyasistan.com okuyucuları, hadislerde buyrulduğu üzere gördüğünüz rüyalar, tabir edilmedikçe bir karara bağlanmayacağı bildirilmiştir. Ayrıca rüyalarınızın tabirlerini öğrenirken tabirinizin olumlu olanını öğrenmeniz ve anlatmanızın daha uygun olacağı yine hadislerde bildirilmiştir. Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.) görmek ne anlama gelir?

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.) Görmek Ne Anlama Gelir?

Sahih bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.) den: “Her kim beni rüyasında görse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana benzer bir surette giremez” şeklinde varit olmuştur.

Bir rivayette: “Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüştür.“

Hz. Enes (r.a.) den bir rivayette: “Beni rüyasında gören elbette cehenneme girmeyecek” şeklinde varit olmuş ve bir rivayette de: “Her kim ki beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü şeytanın benim suretime girmesi mümkün değildir.” şeklinde varit olmuştur.

Alimler arasında hadisin manasında ihtilaf edilmiştir. Bunlardan bir kısmı hadis-i şerifin ifade ettiği şey rüya sahibinin Hz. Resülullah (s.a.v.)’i görmesi Resülullah (s.a.v.)’ın bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir, bazıları da bunda mübalağa ederek rüyayı gören Hz. Resülullah (s.a.v.)’i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü takdirdedir, dediler. İbn-i Sirin (r.a.) ‘de bunlardandır. Alimlerden diğer bir kısmı da Hz. Resülullah (s.a.v.) hayatta bulunduğu şekilde görmek şart değildir, dediler. İbn-i Arabi de bunlar arasındadır. Hz. Resülullah (s.a.v.)’i bilinen sıfatları üzere görmek, bizzat Hz. Peygamberi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, Hz. Rasülullah (s.a.v.)’ın misalini idrak etmektir, demişlerdir.

Öyleyse bütün hallerde Hz. Resülullah (s.a.v.)’i görmek, batıl ve karma karışık rüya değildir. Belki o rüya bizatihi hak ve doğrudur. Her ne kadar bilinen sıfatlarından başka bir surette görülürse de bütün bunlardan anlaşılıyor ki, doğru olan hadis-i şerifin manası bazı alimlerin dedikleri gibi “Hangi durumda farzedilirse edilsin” rüya sahibinin rüyası haktır.

Bundan dolayı bazı tabir alimleri, bir kimse, Hz. Resülullah (s.a.v.)’ı yaşlı görse, selamete erişmeye; eğer genç görse harbin nihayet bulmasına; eğer tebessüm ettiğini görse rüya sahibi onun Sünnet-i Seniyyesine uyduğuna işarettir, dediler.

Bu alimlerden bazıları da bir kimsenin Hz. Resülullah (s.a.v.)’ı bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli oluşun, şöhrete erişmesine ve ona düşman olan kimseye galip gelmesine işarettir, dediler.

Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi kızgın bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına işarettir.

İbn-i Ebi Cemre Hz. Peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelliğine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazılarında noksanlık görmek, rüyayı görenin noksanlığına işaret eder, dediler. Çünkü Hz. Resülullah (s.a.v.) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür. Her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karşısında bulunan şey bulunduğu durumda onda görülür. Hz. Peygamberi böyle uygun şekillerde görmekte gören için büyük faydalar vardır. Çünkü Hz. Peygamberi bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanır.

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)’ı gören kimse daima durumu iyi ve gönlü şen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur.

Eğer Hz. Peygamberi görenler kuşatma altında veya kıtlık içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve ucuzluk görülür.

Eğer mazlum iseler mansur ve muzaffer olurlar. Eğer korku halinde iseler emin olurlar.

Sıfatlarını anlatmaya muktedir olmayacağı bir şekilde Resülullah (s.a.v.)’ı rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine işarettir.

Eğer Resul-i Ekrem (s.a.v.)’in kendine teveccüh gösterdiğini veya bir şey öğrettiğini yahut namazında ona iktida ettigini yahut Hz. Resülullah (s.a.v.)’ın güzel bir şey yedirdiğini veya layık bir hırka ve elbise giydiğini ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, eğer mülke ehilse mülke nail olur. Eğer rüyayı gören alim ise, bildiği şeyle amel eder. Eğer abit birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tövbe eder.

Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde durmaya işarettir. Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabaları arasında onların hiçbirisinin yetişemediği bir makama nail olur.

Bazen o kimseye akrabaları ve yakınları tarafından haset ve düşmanlık yapılır. Bazen de o kimse, ailesinden ayrılır ve vatanından başka bir vatana hicret eder. Bazen o kimse ana ve babadan yetim kalır.

Eğer rüya sahibi yolculuk yapıyorsa ve halk da çokça susamışsa, yağmurun yağmasına işaret eder.

Kıtlık ve yokluk içinde Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluğa ve hatıralarına gelmiyecek bir şekilde hayır ve bereketin zuhur etmesine işarettir. Bir kadın rüyada Hz. Peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazen de o kadın iyi bir nesille rızıklanır. Eğer o kadın zengin ise, malını Allah (c.c.) uğrunda infak eder. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye işarettir. Eğer Hz. Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavuşur. Eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun doktorluğundan faydalanır. Bazen de, özellikle ashab ile olursa Hz. Peygamberi görmek, Müslümanların galip, kafirlerin helak olmasına işarettir. O’nu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder.

Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (c.c.) ona şifa verir. Hacc etmemiş bir kimse ise, Beytullah’ı tavaf eder. bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (c.c.) o belayı ondan defeder.

Hz. Peygamber, bilinen heyeti üzere kıtlık ve pahalılık olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur.

Eğer Hz. Peygamber bir yerde rengi değişmiş veya bazı azası noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayıflamasına ve bidatın meydana çıkmasına işarettir. Hz. Peygamberin üzerinde eski ve çürümüş elbise görmenin tabiri de böyledir.

Hz. Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatına işarettir.

Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Hz. Peygamberin cenazesini teşvik ettiğini, hatta kabri şeriflerine koyduğunu gören kimse, bidate meyleder.

Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir.

Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin oğlu olduğunu görse ve kendisi de evlad-ı resul olmasa, o kimsenin imanının halis olmasına işarettir.

Bir kimsenin Hz. Peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayrı yalnız o kimseye has olmayıp belki bütün Müslümanlara şamildir.

Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen şeyin şerefi nispetince o kimsenin erişeceği bir hayra işarettir. Eğer verdiği şey kavun ve karpuz gibi şeyler olursa, o kimse büyük bir şeyden kurtulur. Ancak eziyet, çetinlik ve meşakkate düşer.

Hz. Peygamberin azasından bir uzvunu kendi yanında sakladığını görse, o kimsenin bidat olan bir işi yaptığına işaret eder.

Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Muhammed (s.a.v.) şekline girdiğini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydiğini veya Hz. Peygamber kendisine mühür elbise veya kılıcını verdiğini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erişir ve ora halkı kendisine itaat eder; hor ve hakirse, Allah (c.c.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradına nail olur. Fakir ise,zengin olur ve bekarsa evlenir.

Hz. Peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resülullah (s.a.v.)’ın bereketiyle tamir edilir. Eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)’i bir yerin dahilinde oturduğu halde görse, o yerde ibret alınacak bir şey zuhur edeceğine işarettir. Bir kimse Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamları çok olur.

Eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bir yerde namaza durup namaz kıldığını görse, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına işarettir.

Rüyada Hz. Muhammed (s.a.v. )’ın sürme çektiğini gören kimse dininde salih ve emniyet içinde olur. Bu rüyayı hamile bir kadın veya kocası görse hamlinin erkek çocuk olmasına işarettir.

Eğer Hz. Muhammed (s.a.v.)’in haddinden fazla güzel olduğunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduğuna işarettir.

Rüyada Resülullah (s.a.v.)’ın sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu ve beyazlık bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluğa kavuşur.

Rüyada Resülullah (s.a.v.)’ın sakalına aklık karıştığını görse, o kimsenin kuvvetli oluşuna ve düşmanına galip gelmesine işarettir.

Eğer Resülullah (s.a.v.)’ın başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görse, devlet reisinin Müslümanları korumasına işarettir.

Resülullah (s.a.v.)’ın sağ elinin parmaklarının yumuk olduğunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hacc ve cihat yapmamasına ve çoluk çocuğuna yedirip içirmemesine işarettir.

Resül-i Ekrem’in sol elinin yumuk olduğunu görse, rüya sahibinin malının zekatını vermesine, dilenci ve fakirleri alıkoymasına işarettir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın elinin parmaklarının açık olduğunu görse, rüya sahibinin hacc ve cihat yapmasına işaret eder. Eğer Hz. Peygamberin parmaklarını avucu içinde sıkılmış olduğunu görse, halifenin ve rüya sahibinin işlerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder.

Bir kimse Resülullah (s.a.v.)’ın baldırlarının uzun olduğunu görse, devlet reisinin ömrü uzun olur. Bir kimse Resül-i Ekrem’i silahlı olarak asker içinde bulunduğunu ve askerin de böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanların askerlerinin hezimete uğramalarına işarettir.

Eğer Rasül-i Ekrem silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görse; Müslümanların düşmanlara galip gelmesine işarettir.

Bir kimse Hz. Peygamberi boş ve sakalını taradığı halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kaderinin gitmesine işarettir.

Resul-i Ekrem (s.a.v.)’i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekanında gören kimse, kuvvet, izzet ve yüceliğe erişir.

Resül-i Ekrem (s.a.v.)’i ashabı arasında birbirlerini kardeş yaptığını gören kimse, ilim elde eder.

Rüyada Resülullah (s.a.c.)’ın kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur. Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Peygamberin pederleri olduğunu görse, o kimsenin itikadı zayıflar.

Bir kimse rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hanımlarından birisinin kendisinin anası olduğunu görse, o kimsenin imanı artar.

Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin arkası sıra yürüdüğünü görse, o kimsenin Sünnet-i Seniyyeye ittiba ettiğine işarettir.

Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlerine Hz. Peygamberin baktığını görse, bunun tabiri Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarına riayet etmesine emrettiğine işarettir.

Hz. Peygamberle yemek yediğini gören kimseye, peygamberimizin zekatını vermesiyle emretmesine, Hz. Peygamberin yalnızca yediğini görse, rüya sahibine sadaka vermesi için emrettiğine işarettir.

Rüyada Rasülullah (s.a.v.)’ı takunyasız ve ayakkabısız görse, rüya sahibinin cemaatle namazı terk ettiğinden ona cemaatle namaz kılması için emrettiğine işarettir.

Bir kimsenin Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mestlerin giydiğini görmesi, Hz. Peygamberin o kimseye Allah (c.c.) yolunda cihat yapması için emrettiğine işarettir.

Bir kimse rüyada kendisi Hz. Peygamberle musafaha yaptığını (el sıkıştığını) görse, o kimsenin Sünnet-i Resulullaha (s.a.v.) uyduğuna işarettir.

Bir kimse kendi kanını Hz. Peygamberin kanıyla karışmış olduğunu görse, o kimsenin şerefli bir kimseye akraba olacağına işarettir.

Hz. Peygamberi kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Eğer Hz. Peygamber kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hoş bir şey sunsa Kuran-ı Kerim’i ezberler ve ona sunulan şey miktarınca ilim elde eder. Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur.

Eğer Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdiği şeyi almadığını görse, o kimse bidate girer. Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanlı suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitneye işarettir.

Resul-i Ekremi yaşlı bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına işarettir.

Hz. Peygamberi buğday benizli olduğu halde gören kimse, heva ve hevesi terk eder. Ve tövbe etmeyi tercih eder. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (c.c.)’a tövbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir. Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttiğini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edeceği bir bidate işarettir.

Hz. Peygamberi öptüğünü gören kimse, Hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin. Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse orada vefat eder.

İlgili Bir Yazı.
Rüyada Misvak Görmek Ne Anlama Gelir?

Cevap yok

Yorum ekle